СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БІГОВА УКРАЇНА»

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БІГОВА УКРАЇНА» 

нова редакція 

(Ідентифікаційний код 39913783)  

м. Київ - 2016 р.

 

1.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Громадська організація «БІГОВА УКРАЇНА» (далі за текстом: Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.       Повне найменування Організації -  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БІГОВА УКРАЇНА».

1.3.       Скорочене найменування – ГО «БІГОВА УКРАЇНА».

1.4.       Найменування англійською мовою - «RUN UKRAINE» NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION,

Скорочене найменування англійською мовою - «RUN UKRAINE» NGO.

1.5.       Громадська організація «БІГОВА УКРАЇНА» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом. 

1.6.       Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.7.       Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством ,має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.8.       Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.9.       Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.10.   Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.      

1.11.   Організація є неприбутковою організацією, і її метою не є одержання прибутку. Основною метою Організації є сприяння розвитку спорту України через розвиток бігового руху в Україні.

2.                  МЕТА ТА НАПРЯМКИ

2.1.       Мета Організації – сприяння розвитку спорту України через розвиток бігового руху в Україні.

2.2.       Основними засадами діяльності Організації є:

             формування здорового способу життя;

             розвиток загальнолюдських цінностей, взаємної поваги та гендерної рівності;

             безпека життя та здоров'я;

             незалежність;

             аполітичність;

             професіоналізм;

             демократичність;

             законність;

             рівноправність членів;

             добровільність;

             справедливість;

             активність;

             гласність;

             прозорість та відкритість;

             самоврядування.

2.3.       Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання:

2.3.1.      сприяння розвитку спорту в Україні;

2.3.2.      сприяння розвитку бігового руху в Україні, який включає, серед іншого: біг по шосе, трейл, ультрамарафон, крос, гірський біг, добовий біг, дитячий біг та інші види бігових змагань;

2.3.3.      створення практичних механізмів для соціального, медичного та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту, у тому числі бігового руху;

2.3.4.      розвиток місцевої інфраструктури для забезпечення якості, доступності і здорового оточення для занять спортом і, зокрема, бігом;

2.3.5.      розвиток нормативно-правової бази України у сфері спортивного права;

2.3.6.      забезпечення різноманітності, високої якості та доступності масового спорту для громадян;

2.3.7.      забезпечення розповсюдження інформації про біговий рух в Україні; сприяння поширенню інформації про спорт в Україні та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження, публікацій у мережі Інтернет тощо, організації заходів та ін.;

2.3.8.      залучення широких верств населення до здорового способу життя, зокрема, через участь в біговому русі України та заняття спортом;

2.3.9.      організація, проведення та надання організаційної підтримки при проведенні спортивних масових заходів;

2.3.10.  забезпечення прав і захисту організаторів, спортсменів, тренерів, суддів у спорті та при проведенні спортивних масових заходів;

2.3.11.  розвиток волонтерського руху у спортивних масових заходах;

2.3.12.  заохочення та залучення благодійництва до бігового руху в Україні;

2.3.13.  забезпечення доступу інвалідів до бігового руху в Україні;

2.3.14.  утвердження моральних та етичних цінностей спорту у суспільстві;

2.3.15.  імплементація сучасних міжнародних стандартів у біговий рух України;

2.3.16.  поєднання українських традицій і досягнень із світовим досвідом у сфері бігового руху і масового спорту;

2.3.17.  розвиток і сприяння діяльності бігових клубів в Україні;

2.3.18.  розвиток спортивного туризму в Україні через проведення спортивних масових заходів, у т. ч. бігових;

2.3.19.  підвищення авторитету та просування України в світі як платформи для проведення спортивних масових заходів, у т. ч. аматорських бігових стартів;

2.3.20.  участь у міжнародних, закордонних та українських виставках, конференціях, семінарах з метою виконання завдань Організації;

2.3.21.  маркетингова діяльність з метою вивчення ринку бігу та спорту, проведення рекламних кампаній у т. ч. соціальної реклами, з метою популяризації аматорського бігу;

2.3.22.  розповсюдження інформації про діяльність Організації;

2.3.23.  підтримання контактів та співробітництво з іншими організаціями;

2.3.24.  забезпечення дотримання Статуту та інших регламентних документів всіма членами Організації;

2.3.25.  сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців-членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації;

2.3.26.  практичні дії, спрямовані на визнання масового спорту і, зокрема, бігового руху в Україні, як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави.

2.4.       Напрямами діяльності Організації є:

2.4.1.      Організація та проведення спортивних, практичних, теоретичних та науково-практичних заходів, змагань, курсів, семінарів, конференцій, диспутів, тематичних круглих столів, інших заходів.

2.4.2.      Сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення.

2.4.3.      Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.

2.4.4.      Організація та забезпечення зустрічей з видатними спортсменами, тренерами вченими та іншими видатними особами.

2.4.5.      Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів.

2.4.6.      Підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій.

2.4.7.      Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, пов’язаних зі спортом.

2.4.8.      Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, організації спортивних масових заходів, змагань, теоретичної підготовки та іншими засобами, які не суперечать законам України.

2.5.       Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація має право у встановленому законодавством порядку:

2.5.1.      Представляти і захищати інтереси Організації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, недержавних інституціях.

2.5.2.      Налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та приватними юридичними особами. Брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм.

2.5.3.      Реалізувати власні програми та проекти, брати участь програмах і проектах , в тому числі спільних з українськими та іноземними й міжнародними організаціями.

2.5.4.      Здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами, засновувати власні електронні, друковані та інші засоби масової інформації.

2.5.5.      Брати участь у здійсненні інформаційно-ресурсної, фінансової та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і студентів.

2.5.6.      Одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування інформацію для реалізації мети та завдань Організації.

2.5.7.      Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації.

2.5.8.      Співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій.

2.5.9.      Виявити законодавчі ініціативи та вносити пропозиції органам влади i управління.

2.5.10.  Здійснювати в інтересах Організації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.

 3.                  ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.       Організація має право:

3.1.1 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію по свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) ;

3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5.  брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. проводити мирні зібрання;

3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. засновувати засоби масової інформації;

3.1.10. укладати будь-які провочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті(цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.13. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.14. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.15. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.16. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.18. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.19. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.20. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.21. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.22. створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.23. створювати та мати філії та представництва в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі з правом представляти Організацію на відповідній території на підставі довіреності.

3.1.24. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

4.                  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1.       Членство в Організації є добровільним.

4.2.       Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства визначаються цим Статутом. Особливості здійснення прав і обов’язків членів Організації можуть бути передбачені в окремих положеннях, що затверджуються Правлінням Організації.

4.3.       Членство в Організації існує в двох формах з різним обсягом прав та обов’язків: члени та асоційовані члени.

4.4.       Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, визнають Статут Організації, бажають сприяти її діяльності і своєчасно оплачують членські внески.

4.5.       До складу Організації нові члени приймаються після подання електронної заяви. Організація може додатково вимагати від кандидата іншу інформацію (документи) для завершення процедури оформлення. Правління залишає за собою право відмовити у прийнятті кандидата у члени Організації без пояснення причин.

4.6.       Членство набувається автоматично після подачі електронної заяви на офіційному сайті Організації та отримання листа-підтвердження від Організації.

4.7.       Вибуття члена з Організації відбувається шляхом подання членом Організації електронної заяви про припинення членства в Організації. Електронна заява надсилається на офіційну електронну адресу Організації. Членство вважається припиненим з моменту надсилання такої електронної заяви.

4.8.       Правління має право самостійно, відповідним рішенням виключити з числа членів Організації особу, яка не виконує або неналежно виконує свої зобов’язання не дотримується вимог Статуту, вчинила аморальний вчинок, правопорушення або злочин чи з інших підстав передбачених відповідними положеннями. Членство вважається припиненим з моменту прийняття Правлінням Організації відповідного рішення. Правління Організації повідомляє члена про своє рішення шляхом надсилання повідомлення, на вказану ним електронну адресу.

4.9.       Члени Організації мають право:

4.9.1. брати участь в управлінні Організацією у порядку, встановленому цим Статутом та відповідними положеннями;

4.9.2. обирати та бути обраним до керівного органу Організації у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

4.9.3. голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах та інших структурних підрозділів Організації;

4.9.4. вимагати розгляду на Загальних Зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;

4.9.5. брати участь у роботі Організації;

4.9.6. відстоювати власні погляди та переконувати в них інших;

4.9.7. користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах, затверджених Правлінням;

4.9.8. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Організації;

4.9.9. обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

4.9.10.  одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;

4.9.11.  одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів, у діяльності, що відповідає меті Організації на умовах, затверджених Правлінням;

4.9.12.  брати участь у спортивних масових заходах, які організовує Організація на спеціальних (привілейованих) умовах, затверджених Правлінням. За відсутності спеціальних (привілейованих) умов на члена Організації розповсюджуються загальні умови участі у таких заходах;

4.9.13.  публікувати свої праці (статті, статті у блог, тощо) на електронних ресурсах Організації після погодженням з Правлінням Організації;

4.9.14.  вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та відповідними положеннями.

4.10.   Член Організації зобов’язаний:

4.10.1.  активно сприяти реалізації мети діяльності Організації;

4.10.2.  підтримувати авторитет Організації, не чинити дій, які суперечили б її статутним цілям, підривали престиж;

4.10.3.  своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;

4.10.4.  дотримуватись цього Статуту та інших нормативних документів Організації.

4.11.   Асоційованими членами Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18 років та прийняті до складу асоційованих членів Організації в порядку, визначеному цим Статутом.

4.12.   Прийом до складу асоційованих членів Організації здійснюється на підставі подачі електронної заяви. Організація може вимагати від кандидата додатково іншу інформацію (документи) для завершення процедури оформлення. Правління залишає за собою право відмовити у прийнятті кандидата в асоційовані члени Організації без пояснення причин.

4.13.   Асоційоване членство набувається автоматично після подачі електронної заяви на офіційну електронну адресу Організації та отримання листа-підтвердження від Організації.

4.14.   Асоційоване членство припиняється автоматично з моменту подачі асоційованим членом відповідної електронної заяви на офіційну електронну адресу Організації.

4.15.   Правління має право самостійно, відповідним рішенням виключити з числа асоційованих членів Організації особу, яка не виконує або неналежно виконує свої зобов’язання, не дотримується вимог Статуту, вчинила аморальний вчинок, правопорушення або злочин та/або з інших підстав, передбачених відповідними положеннями. Асоційоване членство особи в Організації вважається припиненим з моменту прийняття Правлінням відповідного рішення. Правління Організації повідомляє асоційованого члена про своє рішення шляхом надсилання повідомлення, на вказану ним електронну адресу.

4.16.   В Організації ведеться електронний Реєстр асоційованих членів Організації, у якому щодо кожного асоційованого члена Організації містяться відомості згідно переліку, визначеного відповідним положенням.

4.17.   Права асоційованого члена Організації:

4.17.1.  на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Організації;

4.17.2.  брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією, за виключенням випадків, визначених Загальними Зборами учасників Організації;

4.17.3.  брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, секцій, відділень, інших неуправлінських органів, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.17.4.  надавати відповідним органам Організації пропозиції щодо діяльності Організації;

4.17.5.  звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Організації;

4.17.6.  брати участь у спортивних масових заходах, які організовує Організація на спеціальних (привілейованих) умовах, затверджених Правлінням. За відсутності спеціальних (привілейованих) умов на члена Організації розповсюджуються загальні умови участі у таких заходах;

4.17.7.  користуватись передбаченими для асоційованих членів Організації  знижками від партнерів Організації;

4.17.8.  приймати участь у соціальній та благодійній діяльності, що здійснюється Організацією.

4.18.   Обов’язки асоційованого члена Організації:

4.18.1.  у своїй діяльності, якщо вона стосується Організації, керуватися Статутом Організації та відповідним положенням;

4.18.2.  не перешкоджати досягненню мети (цілей) діяльності Організації;

4.18.3.  утримуватися від дій та висловлювань, що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Організації, а також можуть завдати шкоди її діловій репутації;

4.18.4.  не порушувати права інших членів Організації, в т.ч. асоційованих у відносинах з Організацією;

4.18.5.  підтримувати авторитет та ділову репутацію Організації;

4.18.6.  зазначати в електронній заяві свої актуальні контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти, тощо);

4.18.7.  повідомляти організацію про зміну своїх персональних даних не пізніше, ніж через два місяці після таких змін;

4.18.8.  підтверджувати активність свого статусу асоційованого члена, в порядку та строки передбачені Організацією.

4.19.   Асоційовані члени Організації не мають права обирати та бути обраними до керівних органів Організації, а також брати участь в управлінні Організацією.

4.20.   Члени та асоційовані члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її членами та/або асоційованими членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена чи асоційованого члена Організації, членів керівного органу (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

5.      ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.  Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Директор, Ревізійна комісія.

5.2.  Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

5.3.  У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожен член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.4.  Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Директором, а також членами Організації.

5.5.  Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням чи Директором при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, а також в інших випадках передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6.  Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.

5.7.  До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

5.7.1. визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

5.7.2. внесення та затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації;

5.7.3. затвердження зразків печаток, штампів, емблем, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;

5.7.4. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

5.7.5. призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.7.6. обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління;

5.7.7. обрання та відкликання Директора;

5.7.8. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією;

5.8.  Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних Зборів. З питань передбаченими п. 5.7.2. (внесення змін до Статуту), п. 5.7.4. (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо з нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних Зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

5.9.  Загальні Збори приймають рішення. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Правління  Організації з використання електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.

5.10.   Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними Зборами Головою Зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою та секретарем Загальних Зборів.

5.11.   Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. Правління обирається Загальними Зборами Організації у складі Директора, його заступника та секретаря терміном на один рік.

5.12.   Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.   Головою Правління є Директор.

5.14.   Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15.   До компетенції правління відноситься:

5.15.1.  організація виконання рішень Загальних Зборів;

5.15.2.  скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів;

5.15.3.  підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

5.15.4.  затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5.  здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних Зборів членів Організації;

5.15.6.  прийняття рішення про набуття та припинення членства та асоційованого членства в Організації;

5.15.7.  затвердження положень, що регулюють діяльність Організації;

5.15.8.  вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.16.   Головує на засіданнях Правління Директор.

5.17.   Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Директором, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний Зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається на окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.

5.18.   Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.19.   Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20.   Директор здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21.   Директор призначається та звільняється Загальними Зборами раз на один рік, є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22.   Директор:

5.22.1.  діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами;

5.22.2.  видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3.  організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

5.22.4.  здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;

5.22.5.  встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

5.22.6.  виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Організації;

5.22.7.  організовує підготовку засідання Правління;

5.22.8.  вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів членів Організації;

5.22.9.  звітує про свою роботу та роботу Правління та Голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах;

5.22.10.                      звітування здійснюється на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.23.   Ревізійна комісія – орган Організації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації, станом та обліком матеріальних цінностей Організації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської

5.24.   Ревізійна комісія у складі трьох осіб обирається Загальними Зборами Організації шляхом рейтингового голосування терміном на один рік. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Директор, член Правління та бухгалтер Організації. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень.

5.25.   Ревізійна комісія контролює:

5.25.1.  виконання бюджету Організації;

5.25.2.  використання коштів та майна Організації.

5.26.   Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

5.27.   Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Загальним Зборам та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого Загальними Зборами.

5.28.   Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції    на громадських засадах, але можуть отримувати від Організації компенсацію, пов’язану з цими витратами.

5.29.   Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації або Директора можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із Рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

5.30.   Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Організацією.

 

6.       ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1.  Керівні органи Організації зобов'язанні періодично звітувати перед членами Організації на Загальних Зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

6.2.  Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання. Доступ до інформації забезпечується, зокрема, шляхом відповідей на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань. Відповіді на такі запити повинні бути надані не пізніше, ніж у 10-денний термін в письмовій чи електронній формі.

6.3.  Члени/асоційовані члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена/асоційованого члена Організації або будь-якого з Керівних органів Організації шляхом подання письмової скарги протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про такі рішення, дії або безідяльність.

6.4.  Оскарження здійснюється в такому порядку, якщо інше не встановлено рішеннями Загальних Зборів:

6.4.1.      на дії, бездіяльність або рішення члена/асоційованого члена Організації - скарга подається до Правління Організації, яке має отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, розглянути скаргу із письмовими поясненнями на найближчому засіданні та повідомити про результати її розгляду скаржника.

В разі відхилення скарги Правлінням Організації повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом скаржника, а також члена/асоційованого члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.4.2.      на дії, бездіяльність або рішення посадових осіб Організації - первинна скарга подається до Правління Організації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом скаржника, а також особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржуються.

В разі відхилення скарги Правлінням Організації, повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом скаржника, а також особи дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;

Рішення щодо скарги, яка стосується членів Правління та Директора, приймається більшістю голосів Правління, без урахування голосу особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржуються.

6.5.  Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних Зборах, є підставою для скликання Правлінням таких Загальних Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження скарги.

6.6.  Скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації, пов’язаних із набуттям і припиненням членства/асоційованого членства, правами та обов’язками членів/асоційованих членів, а також захистом членів/асоційованих членів Організації від дискримінації, розглядаються черговими Загальними Зборами.

 

7.       МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1.  Організація у відповідності з своїми статутними завданнями , має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2.  Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3.  При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4.  Організація:

7.4.1.      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів спортивні масові заходи, турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

7.4.2.      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

7.4.3.      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

8.      ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.  Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

8.2.  Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

8.3.  Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.

8.4.  Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації, поділяє її цілі та напрямки діяльності, та здійснює представництво та захист інтересів Організації.

8.5.  Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

 

9.      КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.  Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.2.  Організація набуває права власності на кошти та інше майно передане їй членами Організації або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, установами, підприємствами та організаціями (спонсорами та/або грантодавцями), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

9.3.  Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації. Пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

9.4.  Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

9.5.  Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

9.6.  Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

9.7.  Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки та платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9.8.  Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

9.9.  У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятися між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

10.   СТАТУС НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1.   Організація не має меті отримання прибутку і є неприбутковою.

10.2.   Отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників та членів Організації, її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних з ними осіб.

10.3.   Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.4.   У випадку припинення Організації в результаті її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) або саморозпуску, всі активи Організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, в залежності від прийнятого рішення членів Загальних Зборів.

 

11.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1.   Порядок внесення змін та доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2.   Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

12.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1.   Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

12.2.   Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3.   Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.   Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосувало 3/4  членів Організації. Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5.   Реорганізація Організації здійснюється за рушенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4  членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

12.6.   У випадку припинення Організації в результаті її реорганізації або саморозпуску, всі активи Організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, в залежності від прийнятого рішення членів Загальних Зборів.

12.7.   Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.