ПОЛОЖЕННЯ про асоційоване членство у Громадській організації «Бігова Україна» 2017р

ПОЛОЖЕННЯ

про асоційоване членство у Громадській організації «Бігова Україна» 2017р.


Загальні положення

1.1.   Положення про асоційоване членство в Громадській організації «Бігова Україна» (далі – відповідно Положення та Організація) встановлює відносини щодо набуття, призупинення та припинення асоційованого членства в Організації.

1.2.   Положення розроблене на основі Статуту Організації та відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання».

1.3. Забезпечення процедури набуття членства в Організації, призупинення та припинення членства в Організації, обліку членів Організації та інші організаційні заходи покладаються на Правління Організації.

1.4. Усі керівні органи Організації у своїй діяльності, що стосується процедури прийому в члени Організації, вибуття з нього та обліку, керуються Статутом та цим Положенням. Порядок та процедура з цих питань, зразки документів єдині для всієї організації.

1.5. Контроль за членським обліком здійснює Директор Організації.

2. Умови набуття асоційованого членства

2.1.   Фізичні особи, можуть стати асоційованими членами Організації у разі, коли вони не хочуть набути статусу повного члена, а також коли фізичні особи не повністю відповідають всім критеріям членства в Організації.

2.2.   Асоційованими членами Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18 років та прийняті до складу асоційованих членів Організації в порядку, визначеному Статутом Організації.

2.3.   Членство в Організації є добровільним.

2.4.   Прийом до складу асоційованих членів Організації здійснюється на підставі подачі електронної заяви.

2.5.   Форма заяви про прийом до складу асоційованих членів  визначається Правлінням Організації та є стандартною.

2.6.   Текст заяви про прийом до складу асоційованих членів  Організації розміщено на офіційному веб-сайті Організації: runukraine.org.

2.7.  Асоційоване членство набувається автоматично після подачі електронної заяви на офіційному веб-сайті Організації та отримання листа-підтвердження від Організації.

3. Термін членства

3.1.   Асоційоване членство є безстроковим.

4. Реєстр асоційованих членів Організації

4.1.   В Організації ведеться електронний Реєстр асоційованих членів Організації (далі - Реєстр).

4.2.   В Реєстрі  містяться такі відомості щодо кожного асоційованого члена Організації:

-          прізвище, ім’я, по-батькові асоційованого члена Організації;

-          дата народження;

-          адреса електронної пошти;

-          номер телефону та інші контакті дані;

-          дата набуття та/або припинення членства в Організації.

4.3.   У разі повідомлення асоційованим членом про зміну відомостей щодо нього або у разі зміни статусу асоційованого члена до Реєстру вносяться відповідні зміни.

4.4.   Організація залишає за собою право проводити перевірки активності статусу асоційованих членів Організації у спосіб та у строки, визначені на розсуд Організації.

4.5.   Відповідальним за належну роботу Реєстру є Директор Організації.

5. Права та обов’язки Асоційованих членів

5.1.   Асоційовані члени мають право:

5.1.1.      на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Організації;

5.1.2.      брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією, за виключенням випадків, визначених Загальними зборами учасників Організації;

5.1.3.   брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, секцій, відділень, інших неуправлінських органів, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

5.1.4.       надавати відповідним органам Організації пропозиції щодо діяльності Організації;

5.1.5.       звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Організації;

5.1.6.      користуватись привілеями та пільгами, передбаченими Організацією для асоційованих членів;

5.1.7.      користуватись передбаченими для асоційованих членів Організації  знижками від партнерів Організації;

5.1.8.      приймати участь у соціальній та благодійній діяльності, що здійснюється Організацією;

5.2.   Асоційовані члени зобов’язані:

5.2.1.      у своїй діяльності, якщо вона стосується Організації, керуватися Статутом Організації та цим Положенням;

5.2.2.      не перешкоджати досягненню мети (цілей) діяльності Організації;

5.2.3.       утримуватися від дій та висловлювань, що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Організації, а також можуть завдати шкоди її діловій репутації;

5.2.4.      не порушувати права інших членів Організації, в т.ч. асоційованих у відносинах з Організацією;

5.2.5.      підтримувати авторитет та ділову репутацію Організації;

5.2.6.      зазначати в електронній заяві свої актуальні контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти, тощо);

5.2.7.      повідомляти організацію про зміну своїх персональних даних не пізніше, ніж через два місяці після таких змін;

5.2.8.      підтверджувати активність свого статусу асоційованого члена, в порядку та строки передбачені Організацією.

6. Припинення членства

6.1.    Асоційоване членство в Організації може бути припинене по ініціативі асоційованого члена.

6.1.1.      Припинення асоційованого членства в Організації здійснюється на підставі подачі електронної заяви.

6.1.2.      Форма заяви про припинення асоційованого членства визначається Правлінням Організації та є стандартною.

6.1.3.   Текст заяви про припинення асоційованого членства в  Організації розміщено на офіційному

6.1.4. Асоційоване членство припиняється з моменту подачі відповідної електронної заяви на офіційну електронну адресу Організації та отримання листа-підтвердження від Організації.

6.2.    Асоційоване членство в Організації може бути припинене по ініціативі Організації у разі:

6.2.1.      вчинення асоційованим членом Організації дій чи висловлювань, які причинили шкоду інтересам чи репутації Організації;

6.2.2.      невиконання асоційованим членом Організації умов даного Положення та/або Статуту Організації;

6.2.3.      якщо асоційований член Організації жодного разу протягом року не приймав участі у заходах, що проводились організацією.

6.2.4.      якщо під-час проведення Організацією перевірки активності статусу асоційованих членів Організації асоційований член не підтвердив у встановлені строки активності свого статусу.

6.2.5. Асоційоване членство припиняється з моменту направлення на вказану асоційованим членом електронну адресу листа від Організації про виключення асоційованого членства з підстав, передбачених цим Положенням та/або Статутом Організації.

6.2.6.      Асоційоване членство в організації припиняється в разі смерті особи.

7.  Заключні положення

7.1.   Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Організації та діє на всій території України.

7.2.   Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені Правлінням Організації.

7.3.   Положення відкрито публікується на веб-сайті Організації.